ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Form->create($entry, array( 'id' => $entry . $elementVars['contact_form_addon_id'], 'url' => array( 'controller' => Inflector::underscore(Inflector::pluralize($entry)), 'action' => 'send_email', 'language' => $elementVars['CurrentLang'] ), 'class' => (isset($formClass) && !empty($formClass)) ? $formClass : null , // 'type' => 'file', 'data-parsley-validate' => true, 'data-parsley-priority-enabled' => false, //'data-parsley-focus'=>'none' ) ); echo $this->Form->input($entry . '.id', array('type' => 'hidden', 'value' => $elementVars['contact_form_addon_id'])); ?>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(έτος ίδρυσης, νομική μορφή, νομικός εκπρόσωπος, αριθμός προσωπικού, σκοπός, δράσεις, τελευταίος ισολογισμός)
(στόχος, περιοχή υλοποίησης)