ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου πραγματοποιεί δωρεές και επιχορηγήσεις με σκοπό την προώθηση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, της καλλιέργειας και ανάπτυξης τοπικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης, αλλά και εν γένει της ελληνικής υπαίθρου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην κατηγορία Φόρμα Αιτήματος. Το Ίδρυμα εξετάζει αιτήσεις για δωρεές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη" δεν είναι σε θέση να εξετάσει νέο αίτημα δωρεάς από τον ίδιο οργανισμό, προτού παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία υποβολή αιτήματος.