Ανάλυση των βιοχημικών συστατικών ενδημικών, απειλούμενων, φαρμακευτικών ειδών που φύονται στον Ταϋγετο και προτάσεις για την εμπορική τους αξιοποίηση
‹ ΠΙΣΩ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
2019
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΧΕΙΑ
Τελική Έκθεση Πεπραγμένων και Παραδοτέες Αναφορές
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο Ταϋγετος είναι ανάμεσα στις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών, καθώς, επίσης, και το μεγαλύτερο δείκτη σπανιότητας. Σύμφωνα με τους Γεωργακάκη κ.α.(2011) στον Ταϋγετο απαντούν 155 Ελληνικά ενδημικά taxa, απ’τα οποία τα 26 είναι τοπικά ενδημικά. Σύμφωνα με την Papastergiadou (1998) ο Ταΰγετος είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές για τα φυτά εντός του Δικτύου Natura, αποτελώντας την περιοχή με το μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών ειδών.
Μέσα από τη μελέτη και τη συνεργασία των φορέων εξασφαλίζεται:

  • Η προστασία του γενετικού υλικού
  • Η αειφορική χρήση του γενετικού υλικού
  • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με την καλλιέργεια (μεγάλος αριθμός παραγόντων που επιδρούν), τη μεταποίηση και την εμπορία
Δεδομένων των παραπάνω, η υλοποίση του προγράμματος συνέβαλε στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για τη διάσωση της βιοποικιλότητας όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Το παρόν έργο αφορούσε στη μελέτη συγκεκριμένων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών (νεπέτα – Nepeta camforata, τσάι του βουνού – Sideritis clandestina και βαλσαμόχορτο – Hypericum perforatum) που φύονται στο όρος Ταϋγετος και απειλούνται με εξαφάνιση, ή βρίσκονται σε μικρούς πληθυσμούς, αλλά έχουν σπάνιες φαρμακευτικές ιδιότητες. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου ανέλαβε να κάνει τη βιοχημική ανάλυση των ιστών και να δημιουργήσει πρωτόκολλα αναπαραγωγής και καλλιέργειας τα οποία θα βοηθήσουν στη συντεταγμένη εκμετάλλευσή τους από ομάδες αγροτών της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, έγινε προσπάθεια ώστε να εδραιωθεί η συνεργασία με εταιρίες μεταποίησης - παραγωγής φυτικών ή φαρμακευτικών προϊόντων και με εταιρίες προώθησης με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής μέσω συμβολαιακής γεωργίας.